Niewykonanie świadczenia z ugody – nieważność czy egzekucja ugody

Niewykonanie świadczenia z ugody – nieważność czy egzekucja ugody
Niestety, z różnych przyczyn zdarza się, że druga strona ugody nie wykonuje obowiązków, które na siebie przyjęła. To jakie działania podjąć wobec nielojalnego dłużnika zależy od tego czy ugoda zawarta została przed sądem, czy też poza jego udziałem. Na wstępie należy wyjaśnić, że niewykonanie postanowień ugody nie ma wpływu na samą jej ważność. Ugoda jest umową, zatem zastosowanie może znaleźć przepis art. 471 k.c., który stanowi o odpowiedzialności za...

Ugoda a skarga pauliańska, czyli co zrobić gdy dłużnik wyzbywa się majątku w drodze ugody sądowej

Ugoda a skarga pauliańska, czyli co zrobić gdy dłużnik wyzbywa się majątku w drodze ugody sądowej
Zdarza się, że dłużnicy próbują pozbyć się majątku po to aby uniknąć ewentualnej egzekucji i stworzyć sobie możliwość dalszego korzystania z rzeczy. Pomimo że formalnie właścicielem rzeczy staje się inna osoba to nierzadko zdarza się, że jest nią osoba bliska dla dłużnika, która pozwala dłużnikowi korzystać z tych rzeczy. Problem ten dotyka także ugód sądowych. Stworzeniu przez ustawodawcę możliwości ugodowego załatwienia sprawy przyświecały jak najleps...

O ugodzie w procesie słowem wstępu

O ugodzie w procesie słowem wstępu
Zdarza się tak, że pozornie prosty proces toczyć się może kilka lat. Kolejne terminy, kolejne opinie biegłych, kolejne zarzuty do opinii biegłego i kolejne wydatki. W pewnym momencie emocje stron, które początkowo wywoływał proces, ulegają osłabieniu. Możliwa jest nawet rozmowa stron. Po upływie tego czasu coraz bardziej racjonalne wydaje się ugodowe załatwienie sprawy niż oczekiwanie na niepewne orzeczenie sądu, po którym otwiera się możliwość jego zaskar...

Zawezwanie do próby ugodowej słowem wstępu

Zawezwanie do próby ugodowej słowem wstępu
Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać. Polubowne załatwianie sprawy jest sposobem preferowanym przez ustawodawcę. Choć zdarzają się sprawy, w których wizja zawarcia ugody jest mglista, to przed wniesieniem pozwu warto poświęcić chwil...

O ugodzie pozasądowej słowem wstępu

O ugodzie pozasądowej słowem wstępu
Osoby, które doświadczyły już dochodzenia roszczeń na drodze sądowej wiedzą, że nawet łatwe sprawy potrafią stać się udręką. Przykładowo, po wniesionych przez naszego przeciwnika zarzutach od nakazu zapłaty orzeczenie traci moc, a sprawa trafia do postępowania zwykłego, w którym rozstrzygane są rozmaite (także te najbardziej fantazyjne) zarzuty. Pojawia się niepewność w kwestiach dowodowych. Ostatecznie zapada korzystny wyrok I instancji, ale w ostatnim dn...