Nieważność porozumienia rozwiązującego umowę o pracę

Nieważność porozumienia rozwiązującego umowę o pracę
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem a uchylenie się od skutków porozumienia, czyli nieważność porozumienia rozwiązującego umowę o pracę   Mówiąc o ugodzie, nie sposób nie wspomnieć o ugodowym sposobie rozwiązywania stosunku pracy. Warto jednak wiedzieć, że zawarcie takiego porozumienia może być podważone. Jeśli bowiem oświadczenie jednej ze stron zostało złożone pod wpływem błędu, to otwiera się pole do rozważań, czy możliwym jest skutecz...

Opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej dla roszczeń o wartości ponad 10 000 złotych

Opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej dla roszczeń o wartości ponad 10 000 złotych
Za sprawą wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 10 września 2015 roku o o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, zmieniły się przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej dla roszczeń o wartości ponad 10 000 złotych obecnie wynosi już 300 złotych, a nie jak dotychczas jedynie 40 złotych. Nowa wysokość opłaty wpro...

Ugoda w sprawach pracowniczych – uwagi ogólne

Ugoda w sprawach pracowniczych – uwagi ogólne
Dzisiaj gościnny wpis na temat ugody w sprawach pracowniczych, autorstwa Pawła Orzechowskiego. Nie zawsze, żeby zakończyć spór między stronami, należy oczekiwać na wydanie wyroku. Alternatywną metodą zakończenia procesu jest skorzystanie z instytucji ugody sądowej. O ile w wyroku na strony zostaje nałożony obowiązek czynienia bądź nieczynienia, to w trakcie negocjacji ugody strony same mogą podjąć decyzję o dokonaniu wobec siebie wzajemnych ustępstw. Ni

Dochodzenie zadośćuczynienia po zawarciu ugody

Dochodzenie zadośćuczynienia po zawarciu ugody
Zgodnie z przepisami art. 445 § 1 w zw. art. 444 § 1 k.c., w przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia możliwym jest przyznanie przez sąd pewnej kwoty tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W sprawach o zadośćuczynienie możliwym jest zawarcie ugody, jednak okazuje się że coraz więcej osób poszkodowanych zgłasza się do Kancelarii z problemem polegającym na tym, że po zawarciu ugody sądowej pojawiły się nowe krzywdy, które nie były pr

Nowelizacja kpc i nowe wymagania formalne pozwu

Nowelizacja kpc i nowe wymagania formalne pozwu
Za sprawą ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów z dnia 10 września 2015 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1595), z dniem 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie wiele zmian w postępowaniu cywilnym w kwestii ugodowego załatwiania spraw. Nowelizacja kładzie duży nacisk na polubowne załatwianie spraw przed wniesieniem pozwu, nakłanianie stron do zawarcia ugody i skorzystania z mediacji. Co najcieka...

Zawezwanie do próby ugodowej ubezpieczyciela a właściwość sądu – zagadnienie prawne

Zawezwanie do próby ugodowej ubezpieczyciela a właściwość sądu – zagadnienie prawne
Z uwagi na fakt, że postępowanie pojednawcze zostało uregulowane zaledwie trzema artykułami Kodeksu postępowania cywilnego, to w praktyce stosowania tej instytucji powstają liczne wątpliwości interpretacyjne. Sąd Okręgowy w Toruniu uznał, zaś że kwestia właściwości miejscowej sądu rozpoznającego wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie roszczeń z tytułu ubezpieczeń, jest na tyle istotna, a jednocześnie budząca poważne wątpliwości, że postanowił...

Ugoda w sprawie o zachowek a powaga rzeczy osądzonej, czyli kolejny pozew o zachowek

Ugoda w sprawie o zachowek a powaga rzeczy osądzonej, czyli kolejny pozew o zachowek
Sprawy o zachowek bywają skomplikowane, czasochłonne, kosztowne i obarczone bardzo dużym ładunkiem zaangażowania emocjonalnego stron. Niemniej, właśnie te cechy spraw o zachowek często motywują strony do zawarcia ugody. Bywa jednak i tak, że osobie która dochodziła zapłaty zachowku i zawarła ugodę przychodzi zmierzyć się z problemem, czy wszczynać kolejne postępowanie o zachowek z tego powodu, że ugoda nie wyczerpała wszystkich roszczeń z tytułu zachowku. ...

Uchylenie się od skutków prawnych ugody

Uchylenie się od skutków prawnych ugody
Możliwość uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli składającego się na zawarcie ugody została uregulowania w szczególny sposób przepisem art. 918 k.c. Nie stosuje się zatem przepisu art. 84 k.c., lecz sposób i termin uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia nadal określają przepisy części ogólnej Kodeksu cywilnego, tj. art. 88 k.c. (por.wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2008 r., sygn. akt I ACa 876/08). Prze

Kiedy ugoda jest nieważna, czyli ugoda a art. 58 k.c.

Kiedy ugoda jest nieważna, czyli ugoda a art. 58 k.c.
Wobec zawartej ugody można podnieść zarzut jej nieważności, jako sprzecznej z ustawą, z zasadami współżycia społecznego albo mającej na celu obejście ustawy. Zarzut taki można podnieść przed uprawomocnieniem się postanowienia o umorzeniu postępowania, w którym zawarto ugodę bądź nawet po jego uprawomocnieniu (szerzej na ten temat piszę tutaj…). Ugoda jest umową, a zatem może być nieważna w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 58 k.c. (p

Czy możliwe jest unieważnienie ugody sądowej?

Czy możliwe jest unieważnienie ugody sądowej?
Zdarza się, że po zawarciu ugody przed sądem i uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu postępowania jedna ze stron dochodzi do przekonania, że zawarcie ugody było błędem. Dzieje się tak z bardzo różnych przyczyn, natomiast pojawia się zasadnicze pytanie - czy w ogóle jest możliwe unieważnienie ugody sądowej? Ugoda jest umową stron, której postanowienia są wiążące dopóki ugoda nie zostanie prawnie podważona ( por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 p...