Za sprawą ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów z dnia 10 września 2015 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1595), z dniem 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie wiele zmian w postępowaniu cywilnym w kwestii ugodowego załatwiania spraw.

Nowelizacja kładzie duży nacisk na polubowne załatwianie spraw przed wniesieniem pozwu, nakłanianie stron do zawarcia ugody i skorzystania z mediacji.

Co najciekawsze, w przepisie art. 187 § 1 k.p.c. pojawi się nowy punkt numer 3. Przepis ten, określając wymagania formalne pozwu wymagać będzie podania informacji, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Jestem ciekaw jaki praktyczny walor będzie miał ww. przepis, tj. czy wystarczyć będzie wezwanie do dobrowolnego spełnienia świadczenia, które nie przyniosło oczekiwanego rezultatu, czy koniecznym będzie zaproszenie drugiej strony do podjęcia negocjacji/mediacji, czy też na stronie wzywającej ciążyć będzie obowiązek stworzenia realnych warunków dla negocjacji/ mediacji poprzez wyznaczenie odpowiedniego miejsca, terminu itp.

Niemniej podczas dzisiejszej rozprawy miałem nieodparte wrażenie, że silne nakłanianie przez sąd do ugody może stanowić zapowiedź nadchodzących zmian.

 

Dodaj komentarz