Za sprawą wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 10 września 2015 roku o o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, zmieniły się przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej dla roszczeń o wartości ponad 10 000 złotych obecnie wynosi już 300 złotych, a nie jak dotychczas jedynie 40 złotych.
Nowa wysokość opłaty wprowadzona została na postawie przepisu art. 7 punkt 4 ww. ustawy nowelizującej. Mianowicie chodzi o nowe brzmienie przepisu art. 24 w ust. 1 punkt 5 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, który obecnie stanowi, że opłata od wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego w sprawach o prawa niemajątkowe lub prawa majątkowe, gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 10 000 złotych, wynosi 300 złotych.
Zmiany można było się spodziewać, pozostaje ona jednak w pewnej sprzeczności z jednocześnie wprowadzoną regulacją, co do wymagań formalnych pozwu i konieczności poinformowania sądu o podjęciu próby polubownego rozwiązania sporu.
Każda zmiana wymaga oswojenia i sprawdzenia jak funkcjonuje w praktyce. Z mojej strony liczę na większą przychylność sądów, co do wniosków o zwolnienie z tej opłaty (choćby częściowe – ponad 40 złotych). Wynik moich oczekiwań poznam wkrótce, bowiem Kancelaria właśnie składa taki wniosek.

Dodaj komentarz