Nieważność porozumienia rozwiązującego umowę o pracę

Nieważność porozumienia rozwiązującego umowę o pracę
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem a uchylenie się od skutków porozumienia, czyli nieważność porozumienia rozwiązującego umowę o pracę   Mówiąc o ugodzie, nie sposób nie wspomnieć o ugodowym sposobie rozwiązywania stosunku pracy. Warto jednak wiedzieć, że zawarcie takiego porozumienia może być podważone. Jeśli bowiem oświadczenie jednej ze stron zostało złożone pod wpływem błędu, to otwiera się pole do rozważań, czy możliwym jest skutecz...

Opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej dla roszczeń o wartości ponad 10 000 złotych

Opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej dla roszczeń o wartości ponad 10 000 złotych
Za sprawą wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 10 września 2015 roku o o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, zmieniły się przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej dla roszczeń o wartości ponad 10 000 złotych obecnie wynosi już 300 złotych, a nie jak dotychczas jedynie 40 złotych. Nowa wysokość opłaty wpro...

Ugoda w sprawach pracowniczych – uwagi ogólne

Ugoda w sprawach pracowniczych – uwagi ogólne
Dzisiaj gościnny wpis na temat ugody w sprawach pracowniczych, autorstwa Pawła Orzechowskiego. Nie zawsze, żeby zakończyć spór między stronami, należy oczekiwać na wydanie wyroku. Alternatywną metodą zakończenia procesu jest skorzystanie z instytucji ugody sądowej. O ile w wyroku na strony zostaje nałożony obowiązek czynienia bądź nieczynienia, to w trakcie negocjacji ugody strony same mogą podjąć decyzję o dokonaniu wobec siebie wzajemnych ustępstw. Ni

Dochodzenie zadośćuczynienia po zawarciu ugody

Dochodzenie zadośćuczynienia po zawarciu ugody
Zgodnie z przepisami art. 445 § 1 w zw. art. 444 § 1 k.c., w przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia możliwym jest przyznanie przez sąd pewnej kwoty tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W sprawach o zadośćuczynienie możliwym jest zawarcie ugody, jednak okazuje się że coraz więcej osób poszkodowanych zgłasza się do Kancelarii z problemem polegającym na tym, że po zawarciu ugody sądowej pojawiły się nowe krzywdy, które nie były pr

Nowelizacja kpc i nowe wymagania formalne pozwu

Nowelizacja kpc i nowe wymagania formalne pozwu
Za sprawą ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów z dnia 10 września 2015 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1595), z dniem 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie wiele zmian w postępowaniu cywilnym w kwestii ugodowego załatwiania spraw. Nowelizacja kładzie duży nacisk na polubowne załatwianie spraw przed wniesieniem pozwu, nakłanianie stron do zawarcia ugody i skorzystania z mediacji. Co najcieka...

Ugoda o podział majątku a podstawa opodatkowania PCC

Ugoda o podział majątku a podstawa opodatkowania PCC
Zawierając ugodę warto pamiętać, że zgodnie z przepisem art.1 punkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu od podlegają ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak "normalnie" opodatkowane czynności cywilnoprawne. Może jednak pojawić się wątpliwość do do wartości podstawy opodatkowania, gdy wartość ustalona w ugodzie nie do końca odpowiada wartości rynkowej danej rzeczy. Ciekawym orzeczeniem, wyjaśniającym przedmiot...