Ugoda w sprawach pracowniczych – uwagi ogólne

Ugoda w sprawach pracowniczych – uwagi ogólne
Dzisiaj gościnny wpis na temat ugody w sprawach pracowniczych, autorstwa Pawła Orzechowskiego. Nie zawsze, żeby zakończyć spór między stronami, należy oczekiwać na wydanie wyroku. Alternatywną metodą zakończenia procesu jest skorzystanie z instytucji ugody sądowej. O ile w wyroku na strony zostaje nałożony obowiązek czynienia bądź nieczynienia, to w trakcie negocjacji ugody strony same mogą podjąć decyzję o dokonaniu wobec siebie wzajemnych ustępstw. Ni

Ugoda w sprawie o zachowek a powaga rzeczy osądzonej, czyli kolejny pozew o zachowek

Ugoda w sprawie o zachowek a powaga rzeczy osądzonej, czyli kolejny pozew o zachowek
Sprawy o zachowek bywają skomplikowane, czasochłonne, kosztowne i obarczone bardzo dużym ładunkiem zaangażowania emocjonalnego stron. Niemniej, właśnie te cechy spraw o zachowek często motywują strony do zawarcia ugody. Bywa jednak i tak, że osobie która dochodziła zapłaty zachowku i zawarła ugodę przychodzi zmierzyć się z problemem, czy wszczynać kolejne postępowanie o zachowek z tego powodu, że ugoda nie wyczerpała wszystkich roszczeń z tytułu zachowku. ...

Uchylenie się od skutków prawnych ugody

Uchylenie się od skutków prawnych ugody
Możliwość uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli składającego się na zawarcie ugody została uregulowania w szczególny sposób przepisem art. 918 k.c. Nie stosuje się zatem przepisu art. 84 k.c., lecz sposób i termin uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia nadal określają przepisy części ogólnej Kodeksu cywilnego, tj. art. 88 k.c. (por.wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2008 r., sygn. akt I ACa 876/08). Prze

Kiedy ugoda jest nieważna, czyli ugoda a art. 58 k.c.

Kiedy ugoda jest nieważna, czyli ugoda a art. 58 k.c.
Wobec zawartej ugody można podnieść zarzut jej nieważności, jako sprzecznej z ustawą, z zasadami współżycia społecznego albo mającej na celu obejście ustawy. Zarzut taki można podnieść przed uprawomocnieniem się postanowienia o umorzeniu postępowania, w którym zawarto ugodę bądź nawet po jego uprawomocnieniu (szerzej na ten temat piszę tutaj…). Ugoda jest umową, a zatem może być nieważna w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 58 k.c. (p

Zawarcie ugody przez rodziców dziecka – czy potrzebna zgoda sądu opiekuńczego?

Zawarcie ugody przez rodziców dziecka – czy potrzebna zgoda sądu opiekuńczego?
Często zdarza się, że dzieci stają się współwłaścicielami rzeczy (w tym nieruchomości). Najczęściej dzieje się tak w wyniku spadkobrania. Małoletni spadkobiercy, jako osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające jedynie częściową zdolność, nie mogą samodzielnie rozporządzać swym prawem własności. Bywa jednak, że małoletni stają się stroną postępowania o zniesienie współwłasności lub działu spadku, gdzie nie ma istotnego sporu co do ...

Ugoda o podział majątku a podstawa opodatkowania PCC

Ugoda o podział majątku a podstawa opodatkowania PCC
Zawierając ugodę warto pamiętać, że zgodnie z przepisem art.1 punkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu od podlegają ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak "normalnie" opodatkowane czynności cywilnoprawne. Może jednak pojawić się wątpliwość do do wartości podstawy opodatkowania, gdy wartość ustalona w ugodzie nie do końca odpowiada wartości rynkowej danej rzeczy. Ciekawym orzeczeniem, wyjaśniającym przedmiot...

Niewykonanie świadczenia z ugody – nieważność czy egzekucja ugody

Niewykonanie świadczenia z ugody – nieważność czy egzekucja ugody
Niestety, z różnych przyczyn zdarza się, że druga strona ugody nie wykonuje obowiązków, które na siebie przyjęła. To jakie działania podjąć wobec nielojalnego dłużnika zależy od tego czy ugoda zawarta została przed sądem, czy też poza jego udziałem. Na wstępie należy wyjaśnić, że niewykonanie postanowień ugody nie ma wpływu na samą jej ważność. Ugoda jest umową, zatem zastosowanie może znaleźć przepis art. 471 k.c., który stanowi o odpowiedzialności za...

O ugodzie pozasądowej słowem wstępu

O ugodzie pozasądowej słowem wstępu
Osoby, które doświadczyły już dochodzenia roszczeń na drodze sądowej wiedzą, że nawet łatwe sprawy potrafią stać się udręką. Przykładowo, po wniesionych przez naszego przeciwnika zarzutach od nakazu zapłaty orzeczenie traci moc, a sprawa trafia do postępowania zwykłego, w którym rozstrzygane są rozmaite (także te najbardziej fantazyjne) zarzuty. Pojawia się niepewność w kwestiach dowodowych. Ostatecznie zapada korzystny wyrok I instancji, ale w ostatnim dn...