Ugoda w sprawach pracowniczych – uwagi ogólne

Ugoda w sprawach pracowniczych – uwagi ogólne
Dzisiaj gościnny wpis na temat ugody w sprawach pracowniczych, autorstwa Pawła Orzechowskiego. Nie zawsze, żeby zakończyć spór między stronami, należy oczekiwać na wydanie wyroku. Alternatywną metodą zakończenia procesu jest skorzystanie z instytucji ugody sądowej. O ile w wyroku na strony zostaje nałożony obowiązek czynienia bądź nieczynienia, to w trakcie negocjacji ugody strony same mogą podjąć decyzję o dokonaniu wobec siebie wzajemnych ustępstw. Ni

Ugoda w sprawie o zachowek a powaga rzeczy osądzonej, czyli kolejny pozew o zachowek

Ugoda w sprawie o zachowek a powaga rzeczy osądzonej, czyli kolejny pozew o zachowek
Sprawy o zachowek bywają skomplikowane, czasochłonne, kosztowne i obarczone bardzo dużym ładunkiem zaangażowania emocjonalnego stron. Niemniej, właśnie te cechy spraw o zachowek często motywują strony do zawarcia ugody. Bywa jednak i tak, że osobie która dochodziła zapłaty zachowku i zawarła ugodę przychodzi zmierzyć się z problemem, czy wszczynać kolejne postępowanie o zachowek z tego powodu, że ugoda nie wyczerpała wszystkich roszczeń z tytułu zachowku. ...

Uchylenie się od skutków prawnych ugody

Uchylenie się od skutków prawnych ugody
Możliwość uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli składającego się na zawarcie ugody została uregulowania w szczególny sposób przepisem art. 918 k.c. Nie stosuje się zatem przepisu art. 84 k.c., lecz sposób i termin uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia nadal określają przepisy części ogólnej Kodeksu cywilnego, tj. art. 88 k.c. (por.wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2008 r., sygn. akt I ACa 876/08). Prze

Kiedy ugoda jest nieważna, czyli ugoda a art. 58 k.c.

Kiedy ugoda jest nieważna, czyli ugoda a art. 58 k.c.
Wobec zawartej ugody można podnieść zarzut jej nieważności, jako sprzecznej z ustawą, z zasadami współżycia społecznego albo mającej na celu obejście ustawy. Zarzut taki można podnieść przed uprawomocnieniem się postanowienia o umorzeniu postępowania, w którym zawarto ugodę bądź nawet po jego uprawomocnieniu (szerzej na ten temat piszę tutaj…). Ugoda jest umową, a zatem może być nieważna w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 58 k.c. (p

Czy możliwe jest unieważnienie ugody sądowej?

Czy możliwe jest unieważnienie ugody sądowej?
Zdarza się, że po zawarciu ugody przed sądem i uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu postępowania jedna ze stron dochodzi do przekonania, że zawarcie ugody było błędem. Dzieje się tak z bardzo różnych przyczyn, natomiast pojawia się zasadnicze pytanie - czy w ogóle jest możliwe unieważnienie ugody sądowej? Ugoda jest umową stron, której postanowienia są wiążące dopóki ugoda nie zostanie prawnie podważona ( por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 p...

Zawarcie ugody przez rodziców dziecka – czy potrzebna zgoda sądu opiekuńczego?

Zawarcie ugody przez rodziców dziecka – czy potrzebna zgoda sądu opiekuńczego?
Często zdarza się, że dzieci stają się współwłaścicielami rzeczy (w tym nieruchomości). Najczęściej dzieje się tak w wyniku spadkobrania. Małoletni spadkobiercy, jako osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające jedynie częściową zdolność, nie mogą samodzielnie rozporządzać swym prawem własności. Bywa jednak, że małoletni stają się stroną postępowania o zniesienie współwłasności lub działu spadku, gdzie nie ma istotnego sporu co do ...

Ugoda o podział majątku a podstawa opodatkowania PCC

Ugoda o podział majątku a podstawa opodatkowania PCC
Zawierając ugodę warto pamiętać, że zgodnie z przepisem art.1 punkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu od podlegają ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak "normalnie" opodatkowane czynności cywilnoprawne. Może jednak pojawić się wątpliwość do do wartości podstawy opodatkowania, gdy wartość ustalona w ugodzie nie do końca odpowiada wartości rynkowej danej rzeczy. Ciekawym orzeczeniem, wyjaśniającym przedmiot...

Próba ugodowa a podział lokalu spółdzielczego

Próba ugodowa a podział lokalu spółdzielczego
Ostatnio Kancelaria miała przyjemność uczestniczyć w postępowaniu pojednawczym, które dotyczyło kwestii spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu. Szczerze powiedziawszy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej wynikał raczej z konieczności niezwłocznego przedstawienia spółdzielni dowodu wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa i niskich kosztów postępowania, niżeli z realnego oczekiwania na u

Ugoda a ustanie obowiązku alimentacyjnego

Ugoda a ustanie obowiązku alimentacyjnego
Kancelaria miała okazję uczestniczyć w dość interesującej sprawie z wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, gdzie strony wyrażały wolę jej zawarcia, jednak zgody nie wyraził Sąd. Stan sprawy sprowadzał się do tego, że uprawniony do alimentów (wcześniej ustalonych wyrokiem sądu) osiągnął samodzielność życiową (ukończone studia, umowa o pracę). Miedzy stronami, tj. uprawnionym dorosłym dzieckiem i zobowiązanym ojcem nie było sporu o to, że alimenty nie są

Uzgodnienie treści księgi wieczystej a zawezwanie do próby ugodowej

Uzgodnienie treści księgi wieczystej a zawezwanie do próby ugodowej
Klient zgłosił się do Kancelarii z typową sprawą o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Mianowicie małżonek klientki w trakcie trwania małżeństwa, w którym panował ustawowy ustrój współwłasności łącznej, zawarł umowę sprzedaży - nabycia nieruchomości. W akcie notarialnym jako nabywca wskazany został wyłącznie małżonek klientki, zatem i w księdze wieczystej jako jedynego właściciela wpisano włącznie jego. Po śmierci małżonka s